Regulamin Strony internetowej i Sklepu internetowego Vincent Boulangerie Patisserie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.vincentcafe.pl oraz Sklep internetowy dostępny pod adresem www.vincentcafe.pl/sklep prowadzone są przez spółkę Vincent Boulangerie Patisserie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostocka 42/ 44 , 03-741 Warszawa, NIP 1132696594, REGON 141176860, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291126, adres poczty elektronicznej biuro@vincentcafe.pl.
2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Strony internetowej i Sklepu internetowego i określa zasady korzystania ze Strony internetowej i Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Strony internetowej i Serwisu internetowej i Sklepu internetowego oraz warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin dostawy, zwrotów i reklamacji.

 

§ 2 Definicje

1. Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
2. Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
5. Klient – każdy podmiot korzystający ze Strony internetowej, w szczególności zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz każdy podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone przez Sprzedawcę usługi drogą elektroniczną.
6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – indywidualne dla każdego Klienta konto uruchomione przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty ze Sklepu internetowego.
9. Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego
11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub Strony internetowej.
12. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej i Sklepu internetowego.
13. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie o charakterze fakultatywnym, której Klient może dokonać w celu utworzenia Konta Klienta i ułatwienia korzystania przez niego z funkcjonalności Sklepu internetowego.
14. Restauracja – lokal, w którym odbywa się stacjonarna działalność gastronomiczna Sprzedawcy.
15. Sprzedawca – Vincent Boulangerie Patisserie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741 ) przy ul. Białostockiej 42 / 44, NIP 1132696594, REGON 141176860, KRS 0000291126.
16. Strona internetowa – strona internetowa, na której Sprzedawca prowadzi Sklep internetowy, działający w domenie www.vincentcafe.pl/sklep.
17. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.vincentcafe.pl/sklep.
18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie; umową sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest także umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło, stosownie do cech danego Produktu.
19. Usługa elektroniczna – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

§ 3 Korzystanie ze Strony internetowej

1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się na zasadach i w sposób wskazany w Regulaminie.
2. Poprzez korzystanie ze Strony internetowej rozumie się każdą czynność Klienta polegającą na zapoznawaniu się z treściami dostępnymi na Stronie internetowej oraz w Sklepie internetowym, w szczególności czynność zmierzającą do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę.
3. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej, tj. w szczególności komputer PC, laptop lub smartfon,
b. dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript wraz z możliwością zapisu plików cookies.
4. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej i dokonywania czynności zmierzających do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym oraz korzystania z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powyżej, konieczne jest również posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
5. Treści zawarte na Stronie internetowej i w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony internetowej lub Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 

§ 4 Zamówienia

1. W ramach funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej Klient może złożyć zamówienie na wybrany Produkt poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem www.vincentcafe.pl/sklep
2. W Sklepie internetowym Klient może złożyć zamówienie na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedawcy.
3. Zamówienia mogą zostać zrealizowane i dostarczone tylko w obrębie wybranych Restauracji Sprzedawcy.
4. Zamówienie w Sklepie internetowym jest składane poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.
5. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera określone Produkty i dodaje je do Koszyka. Po zakończeniu wyboru Produktów, Klient przechodzi do zakładki Koszyk, a po przejściu do tej zakładki klika zakładkę „Kup” i zostaje przekierowany na stronę, na której uzupełnia swoje dane lub dokonuje logowania na Konto Klienta.
6. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, który posiada Konto Klienta w Sklepie internetowym, dane niezbędne do realizacji zamówienia uzupełniane są automatycznie.
7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, który nie posiada Konta Klienta w Sklepie internetowym, Klient w celu realizacji zamówienia zobowiązany jest uzupełnić następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. adres dostawy,
c. telefon kontaktowy,
4. adres poczty elektronicznej.
8. Po uzupełnieniu danych Klientowi podawana jest cena łączna wybranych Produktów, która nie obejmuje kosztów Dostawy. Następnie Klient wybiera sposób zapłaty za zamówienie oraz miejsca dostawy Produktów. Klient zostaje przekierowany do płatności w wybrany przez siebie sposób. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany do Sklepu internetowego.
9. Zamówienie zostaje przez Klienta złożone z momentem kliknięcia przez Klienta zakładki „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. W celu realizacji zamówienia konieczne jest wyrażenie w momencie jego składania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy.
10. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających Sprzedawcy zrealizowanie zamówienia Klienta.
11. Sprzedawca może anulować zamówienia w następujących przypadkach:
a. przyznania Klientowi w wyniku błędnego działania systemu promocji, do których zgodnie z regulaminami promocji Klient nie jest uprawniony,
b. wystąpienia problemów technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających realizację zamówienia.
12. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 11 lub 12 powyżej, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem z uwagi na nieprawidłowy adres e-mail lub numer telefonu, zamówienie zostaje anulowane w terminie 3 dni roboczych.
13. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
14. Po otrzymaniu zamówienia Klienta Sprzedawca niezwłocznie przekaże Klientowi będącemu Konsumentem na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy zawierające informację o zamówieniu oraz szacunkowy czas jego realizacji.
15. W przypadku braku w Sklepie internetowym zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i możliwym opóźnieniu w realizacji zamówienia.
16. Klient ma możliwość dokonania za pośrednictwem Sklepu internetowego oceny zrealizowanego zamówienia. Dokonana przez Klienta ocena nie ma charakteru publicznego i nie jest widoczna dla innych użytkowników Sklepu.
17. Szczegółowe zasady dostawy, prawo odstąpienia od umowy oraz zasady reklamacji uregulowane zostały w Regulamin dostawy, zwrotów i reklamacji, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5 Promocje

1. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania Produktów oferowanych w Sklepie internetowym wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed wprowadzeniem zmian lub promocji.
2. Klient może skorzystać z ofert promocyjnych proponowanych w Sklepie internetowym. Skorzystanie z ofert promocyjnych dostępnych w Sklepie internetowym jest możliwe po uprzednim dodaniu do Koszyka Produktów biorących udział w promocji. Jeżeli promocja obejmuje zniżkę na określone Produkty, zniżka ta jest automatycznie naliczana w Koszyku. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji danego Produktu przy jednym zamówieniu. Jeśli promocja obejmuje zniżkę na całość zamówienia, zniżka ta nie obejmuje Produktów będących w indywidualnej promocji.
3. Produkty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. W razie ograniczonej ilości Produktów zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 6 Płatność i realizacja zamówień

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich oraz nie zawierają kosztów dostawy.
2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo po dokonaniu przez Klienta wyboru miejsca odbioru oraz określeniu formy płatności.
3. Klient posiada prawo wyboru formy płatności oraz wyboru miejsca odbioru zamówienia, zgodnie ze wskazaniami w Formularzu zamówienia.
4. W Sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

a. poprzez system płatności mobilnej BLIK – w tym celu należy wybrać z listy tę opcję płatności i po przekierowaniu na kolejną stronę przepisać kod BLIK w aplikacji banku. Po kliknięciu „zapłać” i potwierdzeniu transakcję kodem PIN w aplikacji banku, kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku bankowego Klienta,
b. kartą kredytową Visa lub Mastercard – w tym celu należy wybrać z listy tę opcję płatności, a następnie przepisać numer karty kredytowej, datę ważności oraz kod CCV. Po kliknięciu „zapłać”, kwota zostanie automatycznie pobrana z karty kredytowej,
c. przelew bankowy online poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – w tym celu należy wybrać z listy tę opcję płatności, a po przekierowaniu na kolejną stronę wybrać opcję Przelew – po wybraniu banku spośród listy i dokonaniu przelewu zgodnie z wytycznymi banku, kwota zostanie automatycznie zablokowana na rachunku bankowym.
5. Zamówienia, przy których dokonano wyboru płatności w formie, o której mowa w ust. 4, realizowane będą po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 7 Usługi nieodpłatne

1. Poprzez Stronę internetową Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
a. usługa Newsletter,
b. możliwość wysłania zapytania do Sprzedawcy,
c. prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach, usługach w ofercie Sprzedawcy lub wydarzeniach odbywających się w Restauracjach Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie dodania do usługi Newsletter. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
5. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera w szczególności:
a. informację o nadawcy,
b. informację o treści przesyłki, zawartą w polu „temat”,
c. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
7. Usługa wysłania zapytania do Sprzedawcy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej Sprzedawcy wiadomości do Sprzedawcy.
8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania do Sprzedawcy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
9. Klient może utworzyć Konto Klienta w celu ułatwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym. Utworzenie Konta Klienta jest nieobowiązkowe.
10. Rejestracja Konta Klienta odbywa się na Stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Zarejestruj się”, gdzie Klient poproszony jest o podanie swoich danych oraz adresu, a w przypadku Przedsiębiorcy także innych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Po uzupełnieniu danych i zaakceptowaniu Regulaminu oraz kliknięciu przycisku „Zarejestruj” zostaje utworzone Konto Klienta. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie Rejestracji w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
11. Klient, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym przypadku Konto Klienta zostaje usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta należy złożyć wysyłając wiadomość mailową na adres biuro@vincentcafe.pl.
12. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.

 

§ 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku umów zawieranych z Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w razie umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej lub Sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony internetowej lub Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych wynikającego z bezprawnego działania Klienta przy realizacji zamówienia. Wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku naruszenia praw autorskich ponosi Klient.
7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku umów zawartych przez Sprzedawcę z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2022 r.