Odbiór, zwroty i reklamacje

§ 1 Odbiór Produktów

1. Klient dokonuje wyboru miejsca odbioru Produktów po skompletowaniu zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym.
2. Klient może dokonać odbioru osobistego zamówionego Produktu w wybranej Restauracji Sprzedawcy po uprzednim dokonaniu płatności zgodnie z § 8 Regulaminu Strony internetowej i Sklepu internetowego.
3. Klient może w formularzu zamówienia wskazać preferowany termin realizacji zamówienia. W przypadku braku podania preferowanego terminu, zamówienie realizowane jest niezwłocznie, według kolejności otrzymania.
4. Czas realizacji zamówienia dokonanego w Sklepie internetowym wynosi 2-3 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedawcy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 16 Regulaminu, tj. braku w Sklepie internetowym zamówionego Produktu albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn.
5. Po przygotowaniu zamówienia do wydania Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail o możliwości odbioru zamówienia w wybranej Restauracji Sprzedawcy.
6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon albo faktura VAT).
7. W momencie odebrania zamówienia Klient powinien w miarę możliwości przed przyjęciem zamówienia w obecności Sprzedawcy sprawdzić ogólny stan zamówionych produktów, tj. czy jest ona w opakowaniu Sprzedawcy oraz czy opakowanie nie jest naruszone,
a. jeżeli zamówienie jest nienaruszone i znajduje się w opakowaniu Sprzedawcy – otworzyć paczkę i sprawdzić, czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.
b. W przypadku stwierdzenia, że:
 – zamówienie jest opakowana inaczej niż w sposób wskazany w ust. 6 lit. b lub
– opakowanie jest naruszone, lub
–  zawartość zamówienia nie jest zgodna z zamówieniem, lub
– towar jest uszkodzony
– Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Zalecane jest spisanie przez Klienta protokołu szkody w obecności Sprzedawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Produktu Klientowi.
8. W przypadku dokonania zamówienia z odbiorem osobistym, w razie niedokonania przez Klienta odbioru osobistego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o gotowości zamówienia do odbioru, umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron. W takim przypadku Sprzedawca nie zwraca płatności dokonanej wcześniej przez Klienta w związku z umową.
9. Wyjaśnienie do postanowień ust. 7 i 8 przedmiotem umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 2 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia do chwili otrzymania od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwrot zapłaconej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z zamówienia przez Klienta.
2. Klient będący Konsumentem, a także Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Klientowi Produktu. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Sprzedawcy w każdej formie, w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta, a w miarę możliwości także adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Sprzedawca prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Klienta Produktu przed jego upływem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Klienta do momentu otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W miarę możliwości Produkt powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie towaru w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości do towaru powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedawcy, w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Klient i nie są one zwracane przez Sprzedawcę.
9. Uiszczone przez Klienta płatności, w tym cena zakupu Produktu oraz koszty jego dostarczenia Klientowi, zostaną zwrócone Klientowi w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał zapłaty. Sprzedawca może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Klienta formę zwrotu. W przypadku gdy wskazana przez Klienta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedawca może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Klienta.
10. W razie odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 3 Reklamacje

1. W razie wystąpienia wad Produktu lub świadczonej usługi Klient będący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja może dotyczyć zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia przez Sprzedawcę bezpłatnych usług elektronicznych.
2. W przypadku gdy sprzedana rzecz ma wadę, Sprzedawca jest zobowiązany do jej usunięcia poprzez naprawę lub wymianę rzeczy na nową, wolną od wad.
3. Klient będący Konsumentem może żądać zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady wymiany rzeczy na wolna od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wad, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klient jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
4. W przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy Klient będący konsumentem może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wad nieistotnych.
5. Obniżenie ceny zgodnie z pkt. 4 następuje w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wada pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
6. Reklamacja może zostać złożona poprzez Formularz Reklamacji dostępny na Stronie internetowej Sprzedawcy.
7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
c. danych kontaktowych składającego reklamację, w szczególności adresu e-mail.
8. Wymogi podane w ust. 7 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wykonywania działalności.
10. Reklamacje będą rozpoznawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby Sprzedawcy. Odpowiedź na reklamację Klienta udzielona zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy zgłoszeniu reklamacji.
11. W przypadku umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, w tym Osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona.

 

§ 4 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania w sporów, w szczególności poprzez:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.